Centrum Dochodzenia Odszkodowań AAZ zajmuje się kompleksową obsługą poszkodowanych przy szkodach majątkowych z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia obowiązkowego (np. ubezpieczenie gospodarstw rolnych) lub z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia dobrowolnego (np. ubezpieczenie nieruchomości, maszyn, towarów itp.).

 

W ramach naszych usług naszym Klientom zapewniamy:

  • zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela lub kontynuację likwidacji wcześniej zgłoszonej szkody majątkowej,
  • organizację oględzin zniszczonego mienia,
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody lub ponowna analiza merytoryczna zakończonej likwidacji szkody,
  • dochodzenie należnej kwoty odszkodowania.

Oprócz spraw, w których kompleksowo zajmujemy się dochodzeniem należnej kwoty odszkodowania, zajmujemy się sprawami o:

  • ustalenie odpowiedzialności za szkodę– szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (opady atmosferyczne, działanie wiatru itp.), zdarzeń losowych (pożar), przestępstwa (włamanie, kradzież itp.) lub wykonawcy robót budowlanych (wadliwe wykonanie usługi, zniszczenie mienia itp.),
  • zaniżenie wartości kosztorysowej- wymuszanie przez ubezpieczyciela użycia materiałów budowlanych gorszej jakości, zaniżenie kosztów usługi budowlanej, nieuwzględnianie rzeczywistego zakresu uszkodzeń itp.
  • zaniżenie wartości odszkodowania pomimo korzystaniu z usług profesjonalnego usługodawcy– żądanie faktur źródłowych, nieuwzględnianie rzeczywistego zakresu uszkodzeń itp.
  • wszelkie pozostałe przypadki odmowy przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę, w przypadku których nie określono ustawowego lub umownego wyłączenia odpowiedzialności.